Word jij een kostendeskundige in de bouw? We hebben je nodig!

De markt schreeuwt om kostendeskundigen in de bouw. Veel vacatures kunnen niet worden ingevuld. Nieuwsgierig? Bekijk dan eens de opleiding op deze pagina.

Waarom deze opleiding

Gespecialiseerde kostendeskundigen maken steeds vaker deel uit van het projectteam. Opdrachtgevers en ontwerpers willen deskundige ondersteuning en advies bij het dragen van financiële verantwoordelijkheid voor het ontwerp. Voortschrijdende verduurzaming van gebouwen en  de integratie van investerings- en exploitatiekosten maken de ontwerpopgave er niet eenvoudiger op.

Voor goed begrotingswerk in de vroege bouwprojectfasen is brede  vakkennis van gebouwfuncties, gebouwprogrammering, analyse- en begrotingstechnieken en ontwerp- en bouwtechniek nodig. Daarnaast is een bouwkostenadviseur ook een gesprekspartner die in een financiële context kan communiceren met andere disciplines in het ontwerpproces, en kan adviseren over hun inschakeling.

vitruvius-opleiding-bouw-1
vitruvius-opleidingen-2

Wat levert de opleiding op?

Het doel van de opleiding is die kerntaken te trainen die horen bij het beroep van adviserend bouwkostendeskundige. Dit beroep staat beschreven in het NVBK-beroepsprofiel Kostendeskundige Bouw. Vitruvius Opleidingen heeft hiervoor een opleiding ontwikkeld die in anderhalf jaar alle nodige kennis, inzicht en vaardigheden bijbrengt. U wordt opgeleid om ontwerp-  en ontwikkelprocessen naar een optimale kosten-kwaliteitverhouding te begeleiden.

Belangrijke aspecten die bij deze begeleiding een rol spelen zijn:

 •   De relatie tussen vorm, kwaliteit en bouwkosten
 •   De effecten van investeringsbeslissingen op de 
    exploitatiekosten
 •   De interactie tussen bouwkunde, energie en installaties
 •   De sturingsmogelijkheden van fase naar fase
 •   Communicatie met opdrachtgever en adviseurs

Na succesvolle afronding ontvangt u het diploma post-hbo-opleiding Kostendeskundige Bouw en wordt ingeschreven in het alumni-register Stichting PostHBO.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Het didactisch model van de opleiding bestaat uit het per module getraind worden in een of meer kerntaken uit het beroepsprofiel. Vakkundige en ervaren kerntaakdocenten geven praktijkopdrachten uit en begeleiden deze. Om zo’n opdracht te kunnen maken worden theorievakken gegeven. Deze theorie wordt getoetst met tentamens of huiswerkopgaven. Als afsluiting van de module wordt de gemaakte opdracht schriftelijk gerapporteerd en mondeling gepresenteerd. Tentamens, huiswerk, rapportages en presentaties worden niet alleen becijferd maar ook voorzien van verbeterpunten. Per module behaalt de cursist  een eindcijfer en laat zo zien de betreffende kerntaken te beheersen.

Modulaire opbouw

Na de introductie van de gehele opleiding is in module 1 ‘de Ontwerpfase’  het startpunt. Daarin wordt aan een praktijkopdracht Woningbouw gewerkt. Deze is in hoofdzaak gericht op  de kerntaak ‘Maken begrotingen in de ontwerpfase’.

Vervolgens wordt in module 2 de kerntaak ‘Maken begrotingen in de ontwerpfase’ verder verdiept aan de hand van een praktijkopdracht ‘Utiliteitsbouw’.

Screen Shot 2019-05-21 at 5.23.29 PM

Module 3 gaat een stap naar voren in het bouwproces. Nu wordt gewerkt aan een praktijkopdracht ‘Utiliteitsbouw’ zonder dat producten van ontwerpers beschikbaar zijn. De betreffende kerntaak in hoofdzaak is ‘Maken begrotingen in initiatieffase’ voor projectbudget.

Module 4 behandelt de stappen die voorafgaan aan de huisvestingsvraag en de aandachtsgebieden tijdens het gebruik van vastgoed: onderhoud en exploitatie.

In Module 5 wordt de oogst van de eerste vier modules ingezet om over aanbestedingsvarianten en bijbehorende prijsvorming te kunnen adviseren

Module 6 is de scriptiemodule. Hier is de eerste taak het verwerven van een scriptieonderwerp. Dit scriptietraject wordt projectmatig aangepakt en loopt van Plan van Aanpak tot aan overdracht naar de praktijk. Hier vinden we de integratie van de kerntaken uit voorgaande modulen, samengevoegd met de kerntaken gericht op de communicatievaardigheden. Zo sluit het rapporteren en presenteren van het scriptieonderzoek voor het Examen de opleiding af.

Module 1

M1 - BEGROTEN IN DE ONTWERPFASE, W-BOUW
(8 lesdagen, 21 lesblokken)

 •  Elementenmethode en vigerende NEN-norm
 •  Modelleren in Excel I
 •  Hoeveelheidsbepaling en kostendata
 •  Kengetallen en vormfactoren
 •  Kwaliteit van technische omschrijvingen
 •  Inleiding tot bouwfysica en installaties, W-bouw
 •  Rapporteren en presenteren
 •  Praktijkopdracht advies woningbouwproject
Module 2
Module 3
Module 4
Module 5
Module 6

Voor wie is de opleiding?

Deelnemers aan de opleiding zijn betrokken bij de financiële begeleiding van bouwprojecten, zowel nieuwbouw als renovatie en zowel woningbouw als utiliteitsbouw. Cursisten zijn werkzaam bij:

 • Bouwkostenadviesbureaus
 • Architectenbureaus
 • Project- en bouwmanagementbureaus
 • Bouwbedrijven
 • Projectontwikkelaars
 • Makelaardij en taxatiebureaus
 • Vastgoeddiensten van de overheid
 • Beleggers in vastgoed

Waar en Wanneer?

Startmaand

maart of september

Lestijden

dinsdagen van 13.30 of 15.30 uur tot 19.45 uur
warme maaltijd inbegrepen

Locatie:

Utrecht of regionaal
(zie interesseformulier)

 

Lesdag

dinsdag

Opleidingsduur

18 kalendermaanden

 

Cursusgeld

Cursusleiding en docenten

David Meijer van Vitruvius Bouwkostenadvies verzorgt de programmaleiding van de opleiding. Hij heeft 20 jaar ervaring in het bouwkostenvak, opgedaan bij de grote kostenadviesbureaus van Nederland. Alle overige docenten van deze opleiding zijn afkomstig uit de praktijk van de bouw en huisvesting. Zo brengt Vitruvius de cursisten bij hoe deze partijen denken en opereren, waardoor cursisten betere gesprekspartners worden en nog betere begrotingen kunnen opstellen. Alle docenten beschikken over minimaal 15 jaar praktijkervaring en bekleden doorgaans hoge adviesfuncties.

Erkenning en kwaliteitszorg

De opleiding Kostendeskundige Bouw is een door het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) erkende post-hbo Register opleiding bij de Stichting Post HBO. De opleiding is opgenomen in de opleidingendatabank. Voorts houdt CPION een afgestudeerden-register bij. Zie www.cpion.nl

phbo-logo-fc

Oorspronkelijke initiator is de Nederlandse Vereniging Bouw Kostendeskundigen (NVBK). De NVBK is ook ontwikkelaar en houder van het beroepsprofiel Kostendeskundige Bouw(kunde) waarop het leerplan van de opleiding is gebaseerd. Zie www.nvbk.nl

De opleiding staat onder toezicht van een Commissie van Advies. Deze Commissie bewaakt de kwaliteit van de opleiding en de aansluiting met de behoeften uit de markt. In deze commissie hebben vertegenwoordigers zitting van NVBK, overheidsvastgoed, architectenwereld, bouwend Nederland en het hoger bouwonderwijs. 

Door Vitruvius Opleidingen wordt een digitale bibliotheek van scripties van afgestudeerden bijgehouden.